Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çift Anadal İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 - Çift anadal yazılımı nasıl açılır?

Cevap 1 - Her eğitim öğretim yılı başında ilgili bölümler, Fakülte ve yüksekokul kurullarının yakınında senatonun onayı ile lisans programlarında çift anadal programı açılır. 

 Soru 2 - Çift anadal programlarının içerikleri nasıl belirlenir?

Cevap 2 -  Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal programı kontenjanları, ilgili bölümlerin bağlı olduğu Fakülte veya yüksekokulların yönetim kurullarınınca, her eğitim-öğretim akademik yılı başında ilgili programı o kısımları ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci belgesi en az % 20'si olarak belirlenerek, senato kararı ile kesinleşir.

 Soru 3 - Öğrenciler çift anadal programlarına ne zaman başvurabilirler?

Cevap 3 -  Öğrenciler çift anadal diploma programlarına, anadal diploma mahkumiyeti en erken üçüncü yarıyılı, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılı, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılı, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılı başında başvurabilirler.

 Soru 4 - Gezegendeki çift anadal programlarına başvurabilmesi için gerekli olan bir şey mi?

Cevap-3  Öğrencinin başvurusu sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75olması ve anadal öğrenci başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde alınması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olan ancak anadal diploma alanında ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programı ilgili yıldaki (öğrencinin merkezi sınavla üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) taban puanından az önce Dahil olmak üzere puana sahip olanlar da çift anadal kurmaya başvurabilirler.

 Soru 5 - Çift anadal programlarına başvurular ne zaman ve nereye yapılır?

Cevap 5 -  Çift anadal başvurusu başvuruları üniversite senatosunca belirlenen anda başvuru formülü ve transkript ile ilgili birime yapılır.

 Soru 6 - Çift anadal programlarına öğrenci kabulü nasıl yapılır?

Cevap 6 -  Vücutlarının çift anadal diplomalarını kabulü, o denetleyicinin yürütüldüğü ilgili bölümün yönü üzerine Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diplomasını geçmek öğrenci kabulünde yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

Soru 7 - Çift anadal programlarına kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Cevap 7 Çift anadal sarayı kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları senato tarafından belirtilen kayıt tarihlerinde ödeme. Aynı anda birden fazla çift anadal toplantısı kayıt yapılamaz.

Soru 8 - Öğrencilerin çift anadal programından mezun olabilme şartları nelerdir?

Cevap 8 Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

 Soru 9 - Çift anadal programında azami öğrenim süresi ne kadardır?

Cevap 9 - Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Ek süre boyunca anadal programına ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans katkı payını öderler.

Soru 10 - Çift anadal programında kayıt dondurulabilir mi?

Cevap 10 - Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da, herhangi bir dönemde ders alamaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilerin, çift anadal programı veren bölüm teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile o dönem için kayıtları dondurulabilir.

Soru 11 - Çift anadal programında hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Cevap 11- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Soru 12 - Çift anadal programından mezun olan öğrenciler diplomalarını ne zaman alabilirler?

Cevap 12 - Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

Soru 13 - Yandal programları nasıl açılır?

Cevap 13 - Aynı yükseköğrenim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile yandal programı açılır.

Soru 14- Öğrenciler yandal programlarına ne zaman başvurabilirler?

Cevap 14- Öğrenciler ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6.yarıyılın başında başvurabilirler.

Soru 15- Öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Cevap 15- Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Soru 16 - Yandal programlarına başvurular ne zaman ve nereye yapılır?

Cevap 16 - Yandal programına başvurular, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında, başvuru formu ve transkript belgesi ile öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

Soru 17- Yandal programından hangi şekilde mezun olunur?

Cevap 17- Öğrencinin yandal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Anadal not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Soru 18- Yandal programında hangi durumlarda kayıt silinir?

Cevap 18- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Soru 19 - Yandal programı sertifikası hangi öğrencilere verilir?

Cevap 19 -  Anadal fotoğrafının mezuniyet hediyesini elde eden ve yandal programı en az 2.50 ortalamayla verilen öğrenciye yandal sertifikası verilir.

Soru 20- Yandal programlarında azami çalıştırma süresi ne kadardır?

Cevap 20-  Anadal diploma belgesinin mezuniyet törenini elde eden ancak yandal programlarını bitiremeyen öğrencilerin yetiştirme süresi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile iki döneme kadar uzatılabilir.

Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 5.06.2023 14:06:42