Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çift Anadal İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 - Çift anadal programları nasıl açılır?

Cevap 1 - Her eğitim öğretim yılı başında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile lisans programlarında çift anadal programı açılır.

 Soru 2 - Çift anadal programlarının kontenjanları nasıl belirlenir?

Cevap 2 - Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal programı kontenjanları, ilgili bölümlerin bağlı olduğu fakülte veya yüksekokulların yönetim kurullarınca, her eğitim-öğretim akademik yılı başında ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının en az % 20’si olarak belirlenerek, senato kararı ile kesinleşir.

 Soru 3 - Öğrenciler çift anadal programlarına ne zaman başvurabilirler?

Cevap 3 - Öğrenciler çift anadal diploma programlarına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılı, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılı, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılı, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılı başında başvurabilirler.

 Soru 4 - Öğrencilerin çift anadal programlarına başvurabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Cevap-3 Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki (öğrencinin merkezi sınavla üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

 Soru 5 - Çift anadal programlarına başvurular ne zaman ve nereye yapılır?

Cevap 5 - Çift anadal programına başvurular üniversite senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili birime yapılır.

 Soru 6 - Çift anadal programlarına öğrenci kabulü nasıl yapılır?

Cevap 6 - Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarının onayı ile yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

Soru 7 - Çift anadal programlarına kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Cevap 7 Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları senato tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde gerçekleştirilir. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz.

Soru 8 - Öğrencilerin çift anadal programından mezun olabilme şartları nelerdir?

Cevap 8 Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

 Soru 9 - Çift anadal programında azami öğrenim süresi ne kadardır?

Cevap 9 - Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Ek süre boyunca anadal programına ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans katkı payını öderler.

Soru 10 - Çift anadal programında kayıt dondurulabilir mi?

Cevap 10 - Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da, herhangi bir dönemde ders alamaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilerin, çift anadal programı veren bölüm teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile o dönem için kayıtları dondurulabilir.

Soru 11 - Çift anadal programında hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Cevap 11- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Soru 12 - Çift anadal programından mezun olan öğrenciler diplomalarını ne zaman alabilirler?

Cevap 12 - Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

Soru 13 - Yandal programları nasıl açılır?

Cevap 13 - Aynı yükseköğrenim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile yandal programı açılır.

Soru 14- Öğrenciler yandal programlarına ne zaman başvurabilirler?

Cevap 14- Öğrenciler ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6.yarıyılın başında başvurabilirler.

Soru 15- Öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Cevap 15- Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Soru 16 - Yandal programlarına başvurular ne zaman ve nereye yapılır?

Cevap 16 - Yandal programına başvurular, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında, başvuru formu ve transkript belgesi ile öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

Soru 17- Yandal programından hangi şekilde mezun olunur?

Cevap 17- Öğrencinin yandal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Anadal not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Soru 18- Yandal programında hangi durumlarda kayıt silinir?

Cevap 18- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Soru 19 - Yandal programı sertifikası hangi öğrencilere verilir?

Cevap 19 - Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

Soru 20- Yandal programlarında azami öğrenim süresi ne kadardır?

Cevap 20- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili Yönetim Kurulu kararı ile iki döneme kadar uzatılabilir.

Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 26.10.2021 12:20:56