Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çift Anadal Ve Yandal Programı Yönergesi

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 amaç

Madde 1-  (1)  Bu sınırlamaların amacı, Siirt Üniversitesi'nde önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında çift anadal/yandal kapatma açılması, program başvurusu, kabul koşulları, çift anadal/yandal programı ile başarı ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -  (1) Bu yükseltme; Siirt Üniversitesi'nde yürütülen çift anadal/yandal programlarının açılması, programa başvuru, kabul şartları, çift anadal/yandal programı ile başarı ve mezuniyeteilişkin sonuçlarını kapsar. 

Dayanak

Madde 3-  (1) Bu yükseltme; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yap Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 16 ve 17. Maddeleri ile 24/09 /2018 tarih ve 30545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik'in 33. ve 34. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -(1) Bu geçişlerde geçen;

a)        AGNO: Ağırlıklı genel değil ortalamasını,

b)        AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c)        Anadal Programı: Öğrencinin başvurusu üzerindeki kayıtlı bulunduğu lisans, önlisans programını,

ç)    Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

d)       Çift Anadal Programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversite’nin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e)       Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul kurullarını,

f)        Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

g)       Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

ğ)    Üniversite: Siirt Üniversitesini,

h)       Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

ı)     Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Yönetim Kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Çift Anadal/Yandal Programının Açılması

Madde 5- 

a)       Çift anadal/yandal programı, ilgili bölümlerin ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senato’nun onayı ile açılır.

b)       Senato tarafından çift anadal/yandal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Senato’nun onayına sunar.

c)       Açılmasına karar verilen çift anadal/yandal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından duyurulur. Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere çift anadal/yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yıl birinci sınıf, birinci dönemine kayıt yaptıran öğrenci sayısının %20’sinden az olamaz.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 6- 

a)       Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurur. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

b)       Üniversite’nin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, Üniversite’nin önlisans programına kayıtlı olan öğrenciler ise önlisans programının en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

c)       Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.

ç)     Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki (öğrencinin merkezi sınavla üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

d)       Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

e)       Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan bir çift anadal programına başvuru yapması durumunda ilgili birim tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde ulusal veya uluslar arası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

f)        Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek YüksekokuluYönetim Kurullarının onayı ile kesinleşir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 7- 

a)       Yandal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurur. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz.

b)       Üniversite’nin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda sekizinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise onuncu yarıyılın başında, Üniversite’nin önlisans programına kayıtlı olan öğrenciler ise önlisans programının en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

c)       Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

ç)     Yetenek sınavı ile öğrenci alan yandal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

d)       Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan bir yandal programına başvuru yapması durumunda ilgili birim tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya birimin yönetim kurulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde ulusal veya uluslar arası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

e)       Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Yönetim Kurullarının onayı ile kesinleşir.

Çift Anadal/Yandal Programı Koordinatörü

Madde 8-

a)       Çift anadal programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanı veya Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

b)       Yandal programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanı veya Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından bir Yandal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

c)       İlgili kurulların onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı bölüm/anabilim dalından bir çift anadal/yandal danışmanı atanır.

Çift Anadal/Yandal Programının Yürütülmesi

Madde 9–

a)       Öğrenci, çift anadal/yandal programına kabul edildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır.

b)       Öğrencinin çift anadal/yandal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulu önerisi üzerine Senato’nun onayı ile belirlenir. İki programda ortak kabul edilen derslerin (genel kültür vb. alan dışı dersler) AKTS kredileri toplamı dâhil edilerek bulunan AKTS kredisinin her bir lisans programı için 240 AKTS, ön lisans programı için 120 AKTS olması gerekmektedir.

c)       Çift anadal programına kabul edilen öğrenci, bu programı tamamlamak için, anadalı ile ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında önlisans programlarında en az 30 AKTS kredilik, lisans programlarında ise an az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olması gereklidir. Yandal programına kabul edilen öğrenci, bu programı tamamlamak için, anadalı ile ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında önlisans programlarında en az 15 AKTS kredilik, lisans programlarında ise an az 30 AKTS kredilik dersten başarılı olması gereklidir.

ç)     İlgili yandal programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

d)       Çift anadal/yandal programına başlamadan önce alınan ve her iki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise yarıyıl kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki not belgelerinde ayrı ayrı gösterilir.

e)       Çift anadal/yandal programı için ek sınıf açılmaz. Çift anadal/yandal programına başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.

f)        Öğrencinin alacağı derslerin anadal programındaki dersler ile çakışmaması gerekir.

ğ)     Vize sınavlarında anadal ile çift anadal/yandal sınav programının çakışması durumunda, öğrenci anadal programına ait çakışan dersler için vize sınavlarına, çift anadal/yandal programına ait çakışan dersler için ise mazeret sınavlarına girmelidir. Final/Bütünleme sınavlarında benzer bir çakışmanın yaşanması durumunda, öğrenci anadal programına ait çakışan dersler için Final/Bütünleme sınavlarına girecektir. Çift anadal/yandal programına ait çakışan dersler için ise Final/Bütünleme sınavları, dersin sorumlu öğretim elemanının yapacağı düzenlemeyle Final/Bütünleme sınav haftasında yapılmalıdır.

h)    Öğrencinin çift anadal/yandal programındaki akademik başarısı için ayrı bir belge düzenlenir. Öğrencinin çift anadal/yandal programındaki durumu anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Önlisans veya lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal/yandal programını tamamlamasa bile anadal önlisans veya lisans programı diplomasını alabilir.

ı)     Öğrencinin katıldığı değişim programları ile aldığı ve başarılı olduğu derslerin eşdeğerleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile çift anadal/yandal transkriptine işlenebilir ancak öğrencinin değişim programında geçirdiği süre çift anadal/yandal programını bitirmek için belirlenen süreye eklenmez.

i)      Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal/yandal programında da izinli sayılır. Çift anadal/yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal/yandal programı veren bölümün ve programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir. Bu izinde geçirilen süre çift anadal/yandal programını bitirmek için belirlenen süreye eklenmez.

j)        Çift anadal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim programlarından ders alabilirler.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 10 -

a)       Anadal önlisans veya lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması/yandal programının sertifikası verilemez. Ancak, anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği çift anadal programının diplomasını/yandal programının sertifikasını almaya hak kazanır.

b)       Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

c)       Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili Yönetim Kurulu kararı ile iki döneme kadar uzatılabilir.

ç)     Kabul edildiği çift anadal/yandal programı birinci öğretim olan öğrenciler anadal programlarının normal süresince ve sonrasındaki iki dönem çift anadal/yandal programı için harç ödemezler. Ancak, bu süre sonunda çift anadal/yandal programını tamamlayamayan öğrenciler, öğrenim gördükleri programa ait katkı payını çift anadal/yandal programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Kabul edildiği çift anadal/yandal programı ikinci öğretim olan öğrenciler ise kabul edildikleri dönemden başlayarak ikinci öğretim harcı öderler.

d)       Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder.

e)       Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu çift anadal/yandal programına yatay geçiş yapmak istediğinde, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerindeki koşulları da sağlaması gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal/yandal programına yatay geçiş yapamaz.

f)        Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

g)       Öğrencinin yandal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Anadal not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Programı Bırakma

Madde 11 -

a)       Çift anadal/yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal/yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz.

b)       Çift anadal/yandal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, seçmeli dersler yerine sayılabilir. Çift anadal programından ayrılan öğrenci, anadal programından mezuniyet tarihine kadar yandal programı ile ilgili koşulları yerine getirmek kaydıyla yan dal programı sertifikası alabilir.

c)       Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

ç)     Çift anadal/yandal programından çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulları tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen çift anadal/yandal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler

Madde 13- (1) 22.01.2014 tarih ve 2014/01 sayılı kararı ile Siirt Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulan Çift Anadal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 12.02.2014 tarih ve 2014/02-02 sayılı kararı ile Siirt Üniversite Senatosu tarafından kabul edilenlerin üzerine konulan Yandal Programı Yönergesi yolcularından kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14  –  (1)Bu Yönerge Siirt Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği bir evde evine girer.

Yürütme

Madde 15  – (1) Bu Yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

“YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkten kullanımde. 


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 5.06.2023 14:05:58